Bài viết

Tạo hiệu ứng khi Scroll web

Bước 1: – Download thư viện: https://github.com/michalsnik/aos – Tích hợp vào file index.html <!– AOS –> <link rel=”stylesheet” href=”./../../assets/vendor/aos/aos.css” type=”text/css” /> <!– AOS –> <script src=”./../../assets/vendor/aos/aos.js”></script> Bước 2: – Chỗ nào muốn sử dụng hiệu ứng khi Scroll, thêm các thuộc tính data-aos=”ten-hieu-ung” của thư viện AOS quy định – Ví dụ sau đây thêm […]

Hướng dẫn cách tạo Apps Facebook và cách lấy App ID Facebook

Việc tạo App Facebook để lấy App ID và App Secret cho các plugin của web WordPress là việc mà hầu hết các webmaster đều phải làm để có thể kết nối web của bạn với Facebook. Việc tạo ứng dụng và lấy App ID Facebook cũng khá đơn giản nhưng có thể bạn chưa làm bao […]