Thiết kế web với framework Laravel

40 học viên

Cung cấp nền tảng kiến thức về Laravel căn bản.

 

Buổi Thời lượng Ghi chú
Section 1 Giới thiệu, cài đặt Laravel
Buổi 1 Bức tranh tổng thể về Lập trình Web

Giới thiệu, cài đặt môi trường Lập trình Web

Tập làm quen quản lý source code bằng GitHub

Cài đặt Laravel Framework

2h
Buổi 2 Tìm hiểu mô hình kiến trúc MVC vận hành trong Laravel
Buổi 3 Sử dụng Template Engine để trình diễn nội dung trong các VIEW
Buổi 4 Dự án thực tế mẫu – Trang web bán hàng trực tuyến – Thiết kế CSDL
Buổi 5 Dự án thực tế mẫu – Trang web bán hàng trực tuyến – Ánh xạ CSDL vào Laravel
Dự án thực tế mẫu – Trang web bán hàng trực tuyến – Thiết kế Backend

Giảng viên

User Avatar admin

Miễn phí