PHP

STT Bài tập Mô tả Độ khó Điểm
1 Tạo kết nối với database

Sử dụng hàm kêt nối của database

Trung bình
Không Chấm điểm
 

Bài tập HTML, CSS, JS

STT Bài tập Mô tả Độ khó Điểm
1 Tạo bố cục Trang web đơn giản bằng thẻ DIV

Bài tập làm quen với việc phân tích Bố cục (layout) và sử dụng thẻ DIV để thiết kế trang web.

Dễ
Không Chấm điểm
2 Tạo trang Giới thiệu Công ty bằng Bootstrap
Dễ
Điểm 20
3 Tạo trang Xem kết quả Thi
Dễ
Điểm 100
4 Vận dụng thuộc tính vị trí Position trong CSS

position: fixed|relative|absolute;

Dễ
Điểm 20
5 Tạo Menu bên trái Sidebar
Dễ
Không Chấm điểm
6 Tạo Menu ngang CSS
Dễ
Không Chấm điểm
7 Tạo chương trình Tính toán Cộng trừ Nhân chia
Dễ
Không Chấm điểm
8 Tạo chương trình Tính toán Cộng trừ Nhân chia bằng Sự kiện CLICK
Dễ
Không Chấm điểm
9 Đề ôn tập
Dễ
Không Chấm điểm
10 Hiển thị ngày giờ theo định dạng (format) quy định

Định dạng ngày giờ bằng Javascript

Dễ
Không Chấm điểm
 

HTML

STT Bài tập Mô tả Độ khó Điểm
1 Tạo trang web Thời trang
Dễ
Không Chấm điểm
2 Tạo trang web Đầu tiên theo chuẩn HTML5
Dễ
Không Chấm điểm
3 Tạo trang web hiển thị ý chí KIÊN TRÌ VÀ KHỔ LUYỆN
Dễ
Không Chấm điểm
4 Tạo liên kết trong HTML

Bài tập về thẻ liên kết (link) A tag trong HTML

Dễ
Không Chấm điểm
5 Tạo liên kết giữa các trang trong dự án HTML
Dễ
Không Chấm điểm
6 Tạo trang liệt kê danh sách Top 10 công nghệ tương lai
Dễ
Không Chấm điểm
7 Tạo trang trình bày Menu Quán ăn
Dễ
Không Chấm điểm
8 Tạo bảng hiển thị Danh sách Sinh viên
Dễ
Không Chấm điểm
9 Tạo trang Giỏ hàng bằng thẻ Table
Dễ
Không Chấm điểm
10 Tạo bố cục Trang web đơn giản bằng TABLE

Tạo bố cục trang web bằng TABLE.

Dễ
Điểm 30
11 Sử dụng ký tự đặc biệt
Dễ
Không Chấm điểm
12 Chèn âm thanh và video vào trang web
Dễ
Không Chấm điểm
13 Tạo trang web trình bày danh sách khóa học với các thanh cuộn tự động Marquee
Dễ
Không Chấm điểm
14 Tạo Form Đăng ký Thành viên
Dễ
Điểm 10
15 Bài tập Thiết kế FORM liên hệ để khách truy cập có thể gởi lời nhắn đến bạn
Dễ
Không Chấm điểm
 

CSS

STT Bài tập Mô tả Độ khó Điểm
1 Đọc tên Quan hệ Ông-Cha-Con-Cháu-Anh-Em trong cây phả hệ DOM
Dễ
Không Chấm điểm
2 Thiết kế bố cục (layout) trang web bằng thẻ DIV và CSS Float
Dễ
Không Chấm điểm
3 Bài tập Thiết kế Khung trình bày Sản phẩm
Dễ
Không Chấm điểm
4 Bài tập Thiết kế Khung trình bày Sản phẩm CSS3
Dễ
Không Chấm điểm
5 Bài tập Tạo mẫu In Hóa đơn Bán hàng bằng CSS Media Print
Dễ
Không Chấm điểm
6 Bài tập Tổng hợp Tạo Trang Web bán hàng Thực phẩm Dinh dưỡng Organic
Khó
Điểm 100
 

JS

STT Bài tập Mô tả Độ khó Điểm
1 Bài tập JavaScript vòng lặp

Bài tập về vòng lặp for, if và phép chia lấy dư trong JavaScript

Dễ
Điểm 100
2 Xét kết quả thi
Dễ
Không Chấm điểm
3 Sử dụng JavaScript trong file HTML
Dễ
Không Chấm điểm
4 Tạo và sử dụng các hàm tiện tích trong JavaScript
Dễ
Không Chấm điểm
5 Bài tập JavaScript Mảng Array và Đối tượng Object - Trình diễn dạng Danh sách
Dễ
Không Chấm điểm
6 Bài tập JavaScript Mảng Array và Đối tượng Object - Trình diễn dạng Bảng Table
Dễ
Không Chấm điểm
7 Bài tập kiểm tra Thu thập và Ràng buộc dữ liệu Validation bằng Javascript Form
Trung bình
Không Chấm điểm