📛📛 Nền Tảng tới Tương lai 📛📛 ❤🧡💛 Chúc các Bạn và Gia đình Năm mới Vạn sự Như Ý, An Khang Thịnh Vượng, Sức khỏe Dồi dào! ❤🧡💛 ❤🧡💛💚💙💜 Học là phải THỰC HÀNH ❤🧡💛💚💙💜
Nền tảng Kiến thức - Hành trang tới Tương lai
Card image

Chương trình học


 1. Giới thiệu, cài đặt môi trường thực hành 1
  1. Database Online dành cho học tập và thực hành các ví dụ
 2. Tổng quan, khái niệm về database 2
  1. Tổng quan, khái niệm về database và các thành phần trong database RDMS
  2. Các kiểu dữ liệu trong MySQL
 3. Các lệnh tạo cấu trúc (schema database) 6
  1. Mô hình thực thể ER của cơ sở dữ liệu (database) NetaShop
  2. Tạo cơ sở dữ liệu (database) NetaShop - Sử dụng HeidiSQL
  3. Tạo bảng (table) Danh mục phẳng - Sử dụng HeidiSQL
  4. Tạo bảng (table) Danh mục có liên kết khóa ngoại (có quan hệ) - Sử dụng HeidiSQL
  5. Tạo bảng (table) theo quan hệ Nhiều - Nhiều (N-N) - Sử dụng HeidiSQL
  6. Tạo bảng (table) có Quan hệ Tự thân (self foreign key) - Sử dụng HeidiSQL
 4. Các lệnh cập nhật dữ liệu (Insert - Update - Delete) 3
  1. Câu lệnh Thêm dữ liệu (INSERT)
  2. Câu lệnh Cập nhật dữ liệu (UPDATE)
  3. Câu lệnh Xóa dữ liệu (DELETE)
 5. Các lệnh truy vấn dữ liệu (query data) 5
  1. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT Đơn giản
  2. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT với bộ lọc dữ liệu WHERE
  3. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT với sắp xếp dữ liệu ORDER BY
  4. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT với mệnh đề giới hạn dữ liệu LIMIT OFFSET
  5. Bài tập Truy vấn CSDL
 6. Các lệnh truy vấn dữ liệu (query data) - Nâng cao 2
  1. Kết nối các bảng dữ liệu JOIN
  2. Các loại Kết nối LEFT JOIN, FULL JOIN, RIGHT JOIN
 7. Bài tập Tổng hợp 1
  1. Truy vấn dữ liệu cho Nghiệp vụ Bán hàng
 8. Phân tích, thiết kế Hệ thống 8
  1. Các mối quan hệ giữa các Thực thể (Entity)
  2. Bài tập thiết kế Cơ sơ dữ liệu quản lý Nhân viên và Phòng ban
  3. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Giảng viên và Sinh viên
  4. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Chấm công Tiền lương
  5. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Nhân sự
  6. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Bán hàng Thương mại điện tử (Có quản lý Nhập, Xuất, Kho hàng)
  7. Kho sách, nguồn tài liệu tham khảo Cơ sở dữ liệu MySQL
  8. Plugin tự động sinh tài liệu mô tả cấu trúc của các bảng cho MySQL Workbench
 9. Quản trị người dùng và cấp quyền trong MySQL 1
  1. Tìm hiểu về các loại quyền có trong MySQL

Chương 8-Bài 4. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Chấm công Tiền lương

Tác giả: Dương Nguyễn Phú Cường
Ngày đăng: Hồi xưa đó

Đặc tả

Công ty TNHH Neta có nhu cầu muốn lưu trữ thông tin và Quản lý về mặt Chấm công, Tiền lương cho Nhân viên. Biết rẳng:

Về Chấm công:

 1. Công ty có các loại hình Chấm công như sau:
  1. Chấm công Hành chính: từ thứ Hai đến thứ Sáu; Sáng từ 07h-11h; Chiều từ 13h-17h;
  2. Chấm công Ngoài giờ: từ thứ Hai đến thứ Sáu; Trưa từ 11h-13h; Tối từ 17h-21h00;
  3. Chấm công Ngày nghỉ: thứ Bảy và Chủ Nhật; Sáng từ 07h-11h; Chiều từ 13h-17h;
  4. Chấm công Ngày lễ/Tết: vào các ngày lễ/Tết của đất nước Việt Nam.
 2. Công ty không giới hạn giờ công của Nhân viên. Nếu Nhân viên chăm chỉ và có sức khỏe, có thể đăng ký làm Ngoài giờ; làm vào Ngày nghỉ; Lễ/Tết tùy thích.

Về Tiền Lương:

Ví dụ lương căn bản của công ty (tính theo giờ) là 200.000 vnđ
 1. Công ty trả lương tính theo GIỜ, tùy theo bảng Chấm công cuối tháng của Nhân viên:
  1. Chấm công Hành chính: 100% Lương căn bản.
  2. Chấm công Ngoài giờ: 150% Lương căn bản.
  3. Chấm công Ngày nghỉ: 200% Lương căn bản.
  4. Chấm công Ngày lễ/Tết: 300% Lương căn bản.
 2. Hệ số lương được tính theo trình độ như sau:
  1. Cao đẳng: 2.1
  2. Đại học: 2.34
  3. Thạc sĩ: 2.66
  4. Tiến sĩ: 3.00
 3. Hệ số phụ cấp được tính như sau:
  1. Giám đốc: 4.0
  2. Phó giám đốc: 3.5
  3. Trưởng phòng: 3.0
  4. Phó phòng: 2.5
  5. Trưởng dự án: 2.0
  6. Nhân viên: 1.0
 4. Lương Nhân viên được tính theo công thức: (Tổng số giờ công * %(tùy loại hình) * Lương Căn bản) + (Lương căn bản * (Hệ số lương + Hệ số phụ cấp)). Bao gồm 2 khoản lương:
  1. Lương cứng: (Tổng số giờ công * %(tùy loại hình) * Lương Căn bản)
  2. Khoản phụ cấp: (Lương căn bản * (Hệ số lương + Hệ số phụ cấp))

Ví dụ dữ liệu:

Nhân viên A, hệ số Đại học (2.34), làm Nhân viên có hệ số phụ cấp (1.0), trong tháng 08/2020, có bảng chấm công như sau:
 1. 120h làm Hành chính
 2. 40h làm Ngoài giờ
 3. 16h làm Ngày nghỉ
Tổng lương lãnh:
 • Khoản lương cứng: (120h * 200.000 * 100%) + (40h * 200.000 * 150%) + (16h * 200.000 * 200%) = 42.400.000đ
 • Khoản phụ cấp: (200.000 * (2.34 + 1.0)) = 668.000đ
 • Thực lãnh: 42.400.000đ + 668.000đ = 43.068.000đ

Yêu cầu

1. Vẽ mô hình thực thể E-R

2. Khởi tạo database và các table với các ràng buộc dữ liệu, Khóa chính (PK), Khóa ngoại (FK) chính xác.


Các bài học

Chương trình học

Bao gồm Module, Chương, Bài học, Bài tập, Kiểm tra...

Chương trình học


 1. Giới thiệu, cài đặt môi trường thực hành 1
  1. Database Online dành cho học tập và thực hành các ví dụ
 2. Tổng quan, khái niệm về database 2
  1. Tổng quan, khái niệm về database và các thành phần trong database RDMS
  2. Các kiểu dữ liệu trong MySQL
 3. Các lệnh tạo cấu trúc (schema database) 6
  1. Mô hình thực thể ER của cơ sở dữ liệu (database) NetaShop
  2. Tạo cơ sở dữ liệu (database) NetaShop - Sử dụng HeidiSQL
  3. Tạo bảng (table) Danh mục phẳng - Sử dụng HeidiSQL
  4. Tạo bảng (table) Danh mục có liên kết khóa ngoại (có quan hệ) - Sử dụng HeidiSQL
  5. Tạo bảng (table) theo quan hệ Nhiều - Nhiều (N-N) - Sử dụng HeidiSQL
  6. Tạo bảng (table) có Quan hệ Tự thân (self foreign key) - Sử dụng HeidiSQL
 4. Các lệnh cập nhật dữ liệu (Insert - Update - Delete) 3
  1. Câu lệnh Thêm dữ liệu (INSERT)
  2. Câu lệnh Cập nhật dữ liệu (UPDATE)
  3. Câu lệnh Xóa dữ liệu (DELETE)
 5. Các lệnh truy vấn dữ liệu (query data) 5
  1. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT Đơn giản
  2. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT với bộ lọc dữ liệu WHERE
  3. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT với sắp xếp dữ liệu ORDER BY
  4. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT với mệnh đề giới hạn dữ liệu LIMIT OFFSET
  5. Bài tập Truy vấn CSDL
 6. Các lệnh truy vấn dữ liệu (query data) - Nâng cao 2
  1. Kết nối các bảng dữ liệu JOIN
  2. Các loại Kết nối LEFT JOIN, FULL JOIN, RIGHT JOIN
 7. Bài tập Tổng hợp 1
  1. Truy vấn dữ liệu cho Nghiệp vụ Bán hàng
 8. Phân tích, thiết kế Hệ thống 8
  1. Các mối quan hệ giữa các Thực thể (Entity)
  2. Bài tập thiết kế Cơ sơ dữ liệu quản lý Nhân viên và Phòng ban
  3. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Giảng viên và Sinh viên
  4. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Chấm công Tiền lương
  5. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Nhân sự
  6. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Bán hàng Thương mại điện tử (Có quản lý Nhập, Xuất, Kho hàng)
  7. Kho sách, nguồn tài liệu tham khảo Cơ sở dữ liệu MySQL
  8. Plugin tự động sinh tài liệu mô tả cấu trúc của các bảng cho MySQL Workbench
 9. Quản trị người dùng và cấp quyền trong MySQL 1
  1. Tìm hiểu về các loại quyền có trong MySQL

Bài học trước Bài học tiếp theo Về trang chủ