📛📛 Nền Tảng tới Tương lai 📛📛 ❤🧡💛 Chúc các Bạn và Gia đình Năm mới Vạn sự Như Ý, An Khang Thịnh Vượng, Sức khỏe Dồi dào! ❤🧡💛 ❤🧡💛💚💙💜 Học là phải THỰC HÀNH ❤🧡💛💚💙💜
Nền tảng Kiến thức - Hành trang tới Tương lai
Card image

Chương trình học


 1. Giới thiệu, cài đặt môi trường thực hành 1
  1. Database Online dành cho học tập và thực hành các ví dụ
 2. Tổng quan, khái niệm về database 2
  1. Tổng quan, khái niệm về database và các thành phần trong database RDMS
  2. Các kiểu dữ liệu trong MySQL
 3. Các lệnh tạo cấu trúc (schema database) 6
  1. Mô hình thực thể ER của cơ sở dữ liệu (database) NetaShop
  2. Tạo cơ sở dữ liệu (database) NetaShop - Sử dụng HeidiSQL
  3. Tạo bảng (table) Danh mục phẳng - Sử dụng HeidiSQL
  4. Tạo bảng (table) Danh mục có liên kết khóa ngoại (có quan hệ) - Sử dụng HeidiSQL
  5. Tạo bảng (table) theo quan hệ Nhiều - Nhiều (N-N) - Sử dụng HeidiSQL
  6. Tạo bảng (table) có Quan hệ Tự thân (self foreign key) - Sử dụng HeidiSQL
 4. Các lệnh cập nhật dữ liệu (Insert - Update - Delete) 3
  1. Câu lệnh Thêm dữ liệu (INSERT)
  2. Câu lệnh Cập nhật dữ liệu (UPDATE)
  3. Câu lệnh Xóa dữ liệu (DELETE)
 5. Các lệnh truy vấn dữ liệu (query data) 5
  1. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT Đơn giản
  2. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT với bộ lọc dữ liệu WHERE
  3. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT với sắp xếp dữ liệu ORDER BY
  4. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT với mệnh đề giới hạn dữ liệu LIMIT OFFSET
  5. Bài tập Truy vấn CSDL
 6. Các lệnh truy vấn dữ liệu (query data) - Nâng cao 2
  1. Kết nối các bảng dữ liệu JOIN
  2. Các loại Kết nối LEFT JOIN, FULL JOIN, RIGHT JOIN
 7. Bài tập Tổng hợp 1
  1. Truy vấn dữ liệu cho Nghiệp vụ Bán hàng
 8. Phân tích, thiết kế Hệ thống 8
  1. Các mối quan hệ giữa các Thực thể (Entity)
  2. Bài tập thiết kế Cơ sơ dữ liệu quản lý Nhân viên và Phòng ban
  3. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Giảng viên và Sinh viên
  4. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Chấm công Tiền lương
  5. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Nhân sự
  6. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Bán hàng Thương mại điện tử (Có quản lý Nhập, Xuất, Kho hàng)
  7. Kho sách, nguồn tài liệu tham khảo Cơ sở dữ liệu MySQL
  8. Plugin tự động sinh tài liệu mô tả cấu trúc của các bảng cho MySQL Workbench
 9. Quản trị người dùng và cấp quyền trong MySQL 1
  1. Tìm hiểu về các loại quyền có trong MySQL

Chương 3-Bài 4. Tạo bảng (table) Danh mục có liên kết khóa ngoại (có quan hệ) - Sử dụng HeidiSQL

Tác giả: Dương Nguyễn Phú Cường
Ngày đăng: Hồi xưa đó

Cách chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu từ 1 bảng thành các bảng có quan hệ

Ví dụ: ta cần lưu trữ thông tin Sản phẩm, và Chuyên mục để phân loại Sản phẩm trong table sanpham như sau:
 • sp_id: ID tự tăng dùng để định danh duy nhất 1 Sản phẩm
 • sp_ten: tên Sản phẩm
 • sp_gia: giá bán Sản phẩm
 • lsp_ten: sản phẩm thuộc Loại nào đó

Cách lưu trữ tất cả thông tin trong cùng 1 table sanpham này có vài điểm hạn chế:

Dư thừa dữ liệu

Xem xét ví dụ trên, chúng ta phân tích như sau:   Cùng 1 chuỗi "Điện thoại", lại xuất hiện dư thừa đến 3 lần trong dữ liệu trên. Ví dụ:
 • Chuỗi Điện thoại10 ký tự, mỗi ký tự tốn 2 bytes để lưu trữ => cần 10 * 2 = 20 bytes để lưu trữ hết chuỗi này
 • Việc xuất hiện dư thừa đến 3 lần, làm chúng ta tiêu tốn 3 lần * 20 bytes = 60 bytes dung lượng lưu trữ
Trong mô hình thiết kế Cơ sở dữ liệu chuẩn 3, quy tắc là không được xuất hiện dư thừa dữ liệu.

Cách giải quyết

Step 1: Tách dữ liệu ra thành 2 bảng (table):

 • Table sanpham
 • Table loaisanpham

Step 2: xác định quan hệ giữa 2 table sanphamloaisanpham

Ta có quan hệ như sau:
 • 1 Sản phẩm thì thuộc một Loại sản phẩm nào đó
 • 1 Loại sản phẩm thì có thể không có hoặc có nhiều Sản phẩm

Step 3: khởi tạo cột dùng để liên kết giữa 2 bảng và tạo liên kết Khóa ngoại

Do quan hệ chúng ta sử dụng là Không-Nhiều (0-n) hay Một-Nhiều (1-n) => còn gọi là quan hệ dạng Cha-Con (Master-Detail), nên sẽ có một số quy tắc thiết kế như sau:
 • Cột khóa ngoại (Foreign key - FK) sẽ được đặt bên table con (detail) sanpham, với một số quy tắc sau:
  • Quy cách đặt tên: thường đặt tên giống như cột khóa chính (Primary key - PK) bên table cha loaisanpham.
  • Để có thể tạo quan hệ ràng buộc Khóa ngoại với nhau thì kiểu dữ liệu của cột Khóa ngoại (bên table sanpham) và Khóa chính (bên table loaisanpham) phải giống hệt nhau.

Thực hành

Tạo khóa ngoại cho table shop_products và table shop_categories trong HeidiSQL:

Step 1: tạo table shop_categories

Step 2: tạo table shop_products

Step 3: tạo khóa ngoại Foreign Key liên kết giữa 2 table

Step 4: nhập dữ liệu data cho table shop_categories

Step 5: nhập dữ liệu data cho table shop_products

Xong!

Các bài học

Chương trình học

Bao gồm Module, Chương, Bài học, Bài tập, Kiểm tra...

Chương trình học


 1. Giới thiệu, cài đặt môi trường thực hành 1
  1. Database Online dành cho học tập và thực hành các ví dụ
 2. Tổng quan, khái niệm về database 2
  1. Tổng quan, khái niệm về database và các thành phần trong database RDMS
  2. Các kiểu dữ liệu trong MySQL
 3. Các lệnh tạo cấu trúc (schema database) 6
  1. Mô hình thực thể ER của cơ sở dữ liệu (database) NetaShop
  2. Tạo cơ sở dữ liệu (database) NetaShop - Sử dụng HeidiSQL
  3. Tạo bảng (table) Danh mục phẳng - Sử dụng HeidiSQL
  4. Tạo bảng (table) Danh mục có liên kết khóa ngoại (có quan hệ) - Sử dụng HeidiSQL
  5. Tạo bảng (table) theo quan hệ Nhiều - Nhiều (N-N) - Sử dụng HeidiSQL
  6. Tạo bảng (table) có Quan hệ Tự thân (self foreign key) - Sử dụng HeidiSQL
 4. Các lệnh cập nhật dữ liệu (Insert - Update - Delete) 3
  1. Câu lệnh Thêm dữ liệu (INSERT)
  2. Câu lệnh Cập nhật dữ liệu (UPDATE)
  3. Câu lệnh Xóa dữ liệu (DELETE)
 5. Các lệnh truy vấn dữ liệu (query data) 5
  1. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT Đơn giản
  2. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT với bộ lọc dữ liệu WHERE
  3. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT với sắp xếp dữ liệu ORDER BY
  4. Câu lệnh Truy vấn dữ liệu SELECT với mệnh đề giới hạn dữ liệu LIMIT OFFSET
  5. Bài tập Truy vấn CSDL
 6. Các lệnh truy vấn dữ liệu (query data) - Nâng cao 2
  1. Kết nối các bảng dữ liệu JOIN
  2. Các loại Kết nối LEFT JOIN, FULL JOIN, RIGHT JOIN
 7. Bài tập Tổng hợp 1
  1. Truy vấn dữ liệu cho Nghiệp vụ Bán hàng
 8. Phân tích, thiết kế Hệ thống 8
  1. Các mối quan hệ giữa các Thực thể (Entity)
  2. Bài tập thiết kế Cơ sơ dữ liệu quản lý Nhân viên và Phòng ban
  3. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Giảng viên và Sinh viên
  4. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Chấm công Tiền lương
  5. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Nhân sự
  6. Bài tập thiết kế Cơ sở dữ liệu Quản lý Bán hàng Thương mại điện tử (Có quản lý Nhập, Xuất, Kho hàng)
  7. Kho sách, nguồn tài liệu tham khảo Cơ sở dữ liệu MySQL
  8. Plugin tự động sinh tài liệu mô tả cấu trúc của các bảng cho MySQL Workbench
 9. Quản trị người dùng và cấp quyền trong MySQL 1
  1. Tìm hiểu về các loại quyền có trong MySQL

Bài học trước Bài học tiếp theo Về trang chủ