Nền tảng Kiến thức - Hành trang tới Tương lai
Card image

Chương trình học


 1. Giới thiệu, cài đặt, cấu hình môi trường lập trình 2
  1. Cài đặt trình soạn thảo code Visual Studio Code IDE Xem trước
  2. Cài đặt tiện ích mở rộng Live Server Extension cho Visual Studio Code
 2. HTML5 là gì? Các thẻ (tag) HTML cơ bản 19
  1. HTML là gì? Cú pháp sử dụng thẻ (tag) trong HTML
  2. Khác biệt giữa HTML và HTML5
  3. Cấu trúc file HTML5 cơ bản
  4. Các Quy tắc và Quy ước nên tuân theo khi lập trình web HTML5 CSS JS
  5. Các thói quen cần có khi lập trình web sử dụng HTML
  6. Các thẻ (tag) định nghĩa mô tả (meta) cho trang web
  7. Các thẻ (tag) định dạng Đề mục (Heading), Phân đoạn (Paragraph), Ngắt dòng (Break) cho văn bản (Text)
  8. Các thẻ (tag) tạo đường kẻ ngang (Horizontal Rule)
  9. Các thẻ (tag) định dạng kiểu font chữ
  10. Các thẻ (tag) định dạng hiển thị cho văn bản (text)
  11. Phân biệt 2 họ font chữ phổ biến SERIF và SANS SERIF
  12. Các thẻ (tag) tạo Siêu liên kết (hyperlink)
  13. Các thẻ (tag) tạo Danh sách (list)
  14. Các thẻ (tag) chèn hình ảnh vào trang web
  15. Các thẻ (tag) chèn các đối tượng đa phương tiện (audio, video) vào trang web
  16. Các thẻ (tag) làm thanh tự động cuộn nội dung trong trang web
  17. Các ký tự đặc biệt trong HTML
  18. Thẻ (tag) IFRAME để nhúng trang web khác vào trang web của mình
  19. Các loại font chữ phổ biến trong thiết kế web SERIF, SANS SERIF, DISPLAY, HANDWRITING, MONOSPACE
 3. Thiết kế bố cục trang web (layout) 12
  1. Thẻ TABLE (TABLE tag) là gì?
  2. Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag)
  3. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Đơn giản
  4. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Web Bán hàng - Trang chủ
  5. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Web Bán hàng - Trang Giới thiệu
  6. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Web Bán hàng - Trang Liên hệ
  7. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Web Bán hàng - Trang Danh sách Sản phẩm
  8. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Web Bán hàng - Trang Sản phẩm chi tiết
  9. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Web Bán hàng - Trang Giỏ hàng
  10. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Web Bán hàng - Trang Tìm kiếm
  11. Thẻ DIV (DIV tag) là gì?
  12. Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag)
 4. Tạo biểu mẫu nhập liệu sử dụng thẻ (tag) FORM 21
  1. Biểu mẫu nhập liệu (form) là gì? Thường được sử dụng vào mục đích gì?
  2. Tạo ô nhập liệu INPUT 1 dòng (single line text)
  3. Tạo ô nhập liệu TEXTAREA nhiều dòng (multiline text)
  4. Tạo ô nhập liệu INPUT dạng ẩn (hidden)
  5. Tạo nút bấm BUTTON
  6. Tạo ô nhập liệu CHECKBOX chọn 1 hoặc nhiều những tùy chọn
  7. Tạo ô nhập liệu RADIO chọn 1 trong những tùy chọn
  8. Tạo ô nhập liệu SELECT cho phép chọn lựa tùy chọn
  9. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu COLOR
  10. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu DATE
  11. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu EMAIL
  12. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu NUMBER
  13. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu RANGE
  14. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu TEL (số điện thoại)
  15. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu TIME
  16. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu URL
  17. Tạo thanh đo lường METER
  18. Tạo thanh tiến trình PROGRESS
  19. Tạo biểu mẫu (Form) đặt vé Máy bay
  20. Tạo biểu mẫu (Form) Đăng nhập
  21. Tạo biểu mẫu (Form) Đăng ký
 5. CSS là gì? 33
  1. CSS là gì? Cú pháp sử dụng CSS
  2. Các cách áp dụng CSS để định dạng trang web
  3. Các thuộc tính CSS định dạng font chữ
  4. Các thuộc tính CSS quy định màu sắc đối tượng
  5. Đơn vị đo lường trong CSS
  6. Bài tập - Tạo menu ngang đa cấp bằng CSS
  7. Các thuộc tính quy định Kích thước và Khoảng cách của các phần tử
  8. Tìm hiểu về Thuộc tính vị trí Position trong CSS
  9. Tìm hiểu các thuộc tính quy định vị trí Trôi nổi, Dàn hàng ngang sử dụng Float Left, Float Right trong CSS
  10. Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag), thuộc tính CSS Float left, right và kỹ thuật sử dụng điểm ngắt CSS class clear-fix
  11. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Header phong cách 1
  12. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Header phong cách 2
  13. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Header phong cách 3
  14. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Call for Action
  15. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Feature Product
  16. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Services
  17. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Our Team
  18. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Experience
  19. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Our Portfolio phong cách 1
  20. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Our Portfolio phong cách 2
  21. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Our Portfolio phong cách 3
  22. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Statistic
  23. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Testimonials
  24. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Pricing Tables
  25. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Get in touch phong cách 1
  26. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Get in touch phong cách 2
  27. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Footer
  28. Bộ lựa chọn đặc biệt theo trạng thái Pseudo Class và Pseudo Element trong CSS
  29. Bộ lựa chọn trong CSS (CSS Selector)
  30. Sử dụng CSS để làm nhà sáng tạo Nghệ thuật sắp xếp trình bày chữ Typography
  31. Hướng dẫn phân tích Bố cục (layout) Web bán hàng Thực phẩm Dinh dưỡng Organic
  32. Tư duy Thiết kế Khung cần có khi xây dựng giao diện Một Trang web
  33. Tìm hiểu toàn diện về thuộc tính trình diễn ảnh object-fit trong CSS
 6. Javascript căn bản 9
  1. Javascript là gì? Ứng dụng của Javascript
  2. Các cách sử dụng Javascript trong trang web
  3. Biến trong Javascript
  4. Hàm trong Javascript
  5. Lab 01 - tạo chương trình tính toán cơ bản
  6. Bài tập Ghép chuỗi String
  7. Kiểm tra Kiến thức JS
  8. Cấu trúc điều khiển sử dụng IF ELSE
  9. Cách lấy dữ liệu Người dùng từ Biểu mẫu (FORM)
 7. JQuery căn bản 10
  1. Giới thiệu JQuery và ứng dụng của JQuery trong thiết kế, lập trình web
  2. Cú pháp của JQUERY và cách sử dụng JQUERY trong trang web
  3. Tìm hiểu quy tắc vận hành của JQUERY
  4. Toàn tập về Bộ lựa chọn (selector)
  5. Bài tập Tạo trang tùy chỉnh Nội dung và Giao diện bằng JQUERY
  6. Bài tập Thực thi một hàm xử lý sau một khoảng thời gian bằng hàm setTimeout
  7. Bài tập Thực thi một hàm xử lý liên tục sau 1 khoảng thời gian bằng hàm setInterval
  8. Thu thập dữ liệu người dùng nhập trong FORM bằng JQUERY
  9. Tích hợp bộ công cụ Soạn thảo văn bản Trực quan WYSIWYG CKEDITOR
  10. Tích hợp công cụ chọn Ngày Tháng Date Picker
 8. Bootstrap là gì? JQuery là cái chi? 8
  1. Giới thiệu Bootstrap
  2. Cách sử dụng Bootstrap trong dự án của bạn
  3. Hệ thống Lưới (GRID) của Bootstrap
  4. Bài tập - Thiết kế Bố cục (layout) bằng Bootstrap
  5. Ràng buộc dữ liệu (validation) bằng Bootstrap
  6. Bài tập Tổng hợp - Thực hiện Trang web Landing Page giới thiệu Công ty
  7. Thiết kế trang web bố cục (layout) tùy biến theo từng thiết bị màn hình (Responsive)
  8. Tùy biến giao diện theo từng thiết bị màn hình (Responsive) bằng kỹ thuật CSS Media Query
 9. Làm Đồ án Web thực tế Trang bán hàng Nền Tảng phiên bản Bootstrap 14
  1. Lộ trình (Roadmap) Thực hiện Đồ án
  2. Khởi tạo thư mục dự án
  3. Phân tích Bố cục (layout)
  4. Xây dựng Trang chủ (index)
  5. Xây dựng Trang Giới thiệu (about)
  6. Xây dựng Trang Liên hệ (contact)
  7. Xây dựng Trang Danh sách Sản phẩm (products)
  8. Xây dựng Trang Chi tiết Sản phẩm (product_detail)
  9. Xây dựng Trang Giỏ hàng (cart)
  10. Xây dựng Trang Thanh toán (checkout)
  11. Xây dựng Trang Đăng nhập (login)
  12. Xây dựng Trang Đăng ký (register)
  13. Xây dựng Trang Tìm kiếm (search)
  14. Thưởng thức Kết quả (demo version)
 10. Kiểm tra
 11. Tài liệu tham khảo 4
  1. Kho sách, nguồn tài liệu tham khảo Lập trình web Frontend HTML CSS JS
  2. SourceCode tham khảo Lập trình web Frontend HTML CSS JS
  3. Các thể loại Menu trong Thiết kế Web
  4. Tổng hợp các công cụ tự sinh Giao diện HTML, CSS, JS tuyệt vời dành cho Nhà phát triển thiết kế Web
 12. VueJS 7
  1. VueJS là gì? Ứng dụng của VueJS trong phát triển web FrontEnd
  2. Tìm hiểu Kiến trúc Hệ thống Web MVVM - Model View ViewModel
  3. Component trong VueJS
  4. Kiểm tra ràng buộc dữ liệu (validation) bằng VueJS và Bootstrap đơn giản
  5. Kiểm tra ràng buộc dữ liệu (Validation) bằng VueJS và Bootstrap
  6. Bài tập - Sử dụng Bootstrap và VueJS để thiết kế Trang Tuyển dụng các Vị trí Việc làm Công nghệ
  7. Test
 13. UI/UX trong lập trình Web 2
  1. Tìm hiểu về khái niệm UI/UX trong thiết kế ứng dụng
  2. Quy trình Xây dựng, Thiết kế một trang Web
 14. CSS Flexbox 1
  1. Tạo cấu trúc Dòng x Cột trong CSS Flexbox
 15. Extras 2
  1. Bài tập xử lý lưu trữ dữ liệu với LocalStorage
  2. Tạo hiệu ứng chuyển động animation với tính năng motion-path CSS
 16. Video khóa học 1
  1. Video khóa học toàn tập

Chương 4-Bài 1. Biểu mẫu nhập liệu (form) là gì? Thường được sử dụng vào mục đích gì?

Tác giả: Dương Nguyễn Phú Cường
Ngày đăng: Hồi xưa đó

Biểu mẫu nhập liệu (form) là gì?

Biểu mẫu nhập liệu (form) là các biểu nhập hiển thị các ô nhập liệu (input), các ô lựa chọn (radio, checkbox), các hộp lựa chọn (select), các nút (button, submit). Một biểu mẫu nhập liệu (form) trên trang web thường có 2 loại phương thức (method) hoạt động:
 • Method GET: thường dùng để lấy dữ liệu từ máy chủ (server), hiển thị về cho phía người dùng (client).
 • Method POST: thường dùng để gom các dữ liệu đã được người dùng (client) nhập liệu, chuyển về cho phía máy chủ (server) để xử lý.

Ví dụ:

1. Biểu mẫu (form) đăng nhập Facebook:

2. Biểu mẫu (form) đăng ký tài khoản mới Facebook:

Cấu trúc một biểu mẫu (form) trong HTML

Trong HTML, để tạo một biểu mẫu, sử dụng thẻ (tag) <form></form>. Có một số lưu ý như sau:
 • Thẻ `<form></form>` là thẻ có thẻ đóng.
 • Mỗi form tạo ra, cần đặt thuộc tính `name` và id để dễ quản lý.
 • Mỗi form đều cần có thuộc tính method để quy định phương thức hoạt động của form. Thường là GET hay POST.
 • Mỗi form đều cần có thuộc tính action để xác định nơi sẽ xử lý dữ liệu của form gởi đi.

Code ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
   <!-- 
   Khai báo sử dụng bộ mã utf-8
   - Bộ mã utf-8 được sử dụng cho các font chữ sử dụng bảng mã UNICODE
   - Các font chữ tiếng việt thường dùng bảng mã UNICODE là: Times new roman, Arial, Tahoma, ...
   -->
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
   <title>Biểu mẫu nhập liệu FORM - Nền tảng kiến thức</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Học tạo biểu mẫu nhập liệu FORM</h1>
  <!-- Khởi tạo biểu mẫu nhập liệu Form frmLoginInfo
  - Thẻ <form></form> là thẻ có thẻ đóng.
  - Mỗi form tạo ra, cần đặt thuộc tính name và id để dễ quản lý.
  - Mỗi form đều cần có thuộc tính method để quy định phương thức hoạt động của form. Thường là GET hay POST.
  - Mỗi form đều cần có thuộc tính action để xác định nơi sẽ xử lý dữ liệu của form gởi đi.
  -->
  <form name="frmLoginInfo" id="frmLoginInfo" method="post" action="#">
   <!-- Tạo table để canh chỉnh dòng cột cho ngay ngắn -->
   <table border="1" id="frmLoginInfoContainer">
    <!-- Dòng tiêu đề -->
    <tr>
     <td colspan="2" align="center" bgcolor="#279aec"><b>Thông tin đăng nhập</b></td>
    </tr>
    <!-- Kết thúc dòng tiêu đề -->
    <!-- Dòng Tên đăng nhập -->
    <tr>
     <td>
      <b>Tên đăng nhập:</b>
     </td>
     <td>
      <!-- Sử dụng thẻ <input /> để tạo ô nhập liệu 
      - Thẻ <input /> là thẻ không có thẻ đóng.
      - Mỗi ô nhập liệu được tạo ra, cần đặt thuộc tính name và id để dễ quản lý.
      -->
      <input type="text" name="txtUsername" id="txtUsername" />
     </td>
    </tr>
    <!-- Kết thúc dòng Tên đăng nhập -->
   </table> <!-- Kết thúc #frmLoginInfoContainer -->
  </form> <!-- Kết thúc #frmLoginInfo -->
 </body>
</html>
Cấu trúc một biểu mẫu (form) HTML như sau:

See the Pen HTML - Biểu mẫu nhập liệu Form by kellyfire611 (@kellyfire611) on CodePen.

 

Các bài học

Chương trình học

Bao gồm Module, Chương, Bài học, Bài tập, Kiểm tra...

Chương trình học


 1. Giới thiệu, cài đặt, cấu hình môi trường lập trình 2
  1. Cài đặt trình soạn thảo code Visual Studio Code IDE Xem trước
  2. Cài đặt tiện ích mở rộng Live Server Extension cho Visual Studio Code
 2. HTML5 là gì? Các thẻ (tag) HTML cơ bản 19
  1. HTML là gì? Cú pháp sử dụng thẻ (tag) trong HTML
  2. Khác biệt giữa HTML và HTML5
  3. Cấu trúc file HTML5 cơ bản
  4. Các Quy tắc và Quy ước nên tuân theo khi lập trình web HTML5 CSS JS
  5. Các thói quen cần có khi lập trình web sử dụng HTML
  6. Các thẻ (tag) định nghĩa mô tả (meta) cho trang web
  7. Các thẻ (tag) định dạng Đề mục (Heading), Phân đoạn (Paragraph), Ngắt dòng (Break) cho văn bản (Text)
  8. Các thẻ (tag) tạo đường kẻ ngang (Horizontal Rule)
  9. Các thẻ (tag) định dạng kiểu font chữ
  10. Các thẻ (tag) định dạng hiển thị cho văn bản (text)
  11. Phân biệt 2 họ font chữ phổ biến SERIF và SANS SERIF
  12. Các thẻ (tag) tạo Siêu liên kết (hyperlink)
  13. Các thẻ (tag) tạo Danh sách (list)
  14. Các thẻ (tag) chèn hình ảnh vào trang web
  15. Các thẻ (tag) chèn các đối tượng đa phương tiện (audio, video) vào trang web
  16. Các thẻ (tag) làm thanh tự động cuộn nội dung trong trang web
  17. Các ký tự đặc biệt trong HTML
  18. Thẻ (tag) IFRAME để nhúng trang web khác vào trang web của mình
  19. Các loại font chữ phổ biến trong thiết kế web SERIF, SANS SERIF, DISPLAY, HANDWRITING, MONOSPACE
 3. Thiết kế bố cục trang web (layout) 12
  1. Thẻ TABLE (TABLE tag) là gì?
  2. Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag)
  3. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Đơn giản
  4. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Web Bán hàng - Trang chủ
  5. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Web Bán hàng - Trang Giới thiệu
  6. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Web Bán hàng - Trang Liên hệ
  7. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Web Bán hàng - Trang Danh sách Sản phẩm
  8. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Web Bán hàng - Trang Sản phẩm chi tiết
  9. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Web Bán hàng - Trang Giỏ hàng
  10. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ TABLE (TABLE tag) - Web Bán hàng - Trang Tìm kiếm
  11. Thẻ DIV (DIV tag) là gì?
  12. Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag)
 4. Tạo biểu mẫu nhập liệu sử dụng thẻ (tag) FORM 21
  1. Biểu mẫu nhập liệu (form) là gì? Thường được sử dụng vào mục đích gì?
  2. Tạo ô nhập liệu INPUT 1 dòng (single line text)
  3. Tạo ô nhập liệu TEXTAREA nhiều dòng (multiline text)
  4. Tạo ô nhập liệu INPUT dạng ẩn (hidden)
  5. Tạo nút bấm BUTTON
  6. Tạo ô nhập liệu CHECKBOX chọn 1 hoặc nhiều những tùy chọn
  7. Tạo ô nhập liệu RADIO chọn 1 trong những tùy chọn
  8. Tạo ô nhập liệu SELECT cho phép chọn lựa tùy chọn
  9. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu COLOR
  10. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu DATE
  11. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu EMAIL
  12. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu NUMBER
  13. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu RANGE
  14. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu TEL (số điện thoại)
  15. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu TIME
  16. Tạo ô nhập liệu INPUT kiểu URL
  17. Tạo thanh đo lường METER
  18. Tạo thanh tiến trình PROGRESS
  19. Tạo biểu mẫu (Form) đặt vé Máy bay
  20. Tạo biểu mẫu (Form) Đăng nhập
  21. Tạo biểu mẫu (Form) Đăng ký
 5. CSS là gì? 33
  1. CSS là gì? Cú pháp sử dụng CSS
  2. Các cách áp dụng CSS để định dạng trang web
  3. Các thuộc tính CSS định dạng font chữ
  4. Các thuộc tính CSS quy định màu sắc đối tượng
  5. Đơn vị đo lường trong CSS
  6. Bài tập - Tạo menu ngang đa cấp bằng CSS
  7. Các thuộc tính quy định Kích thước và Khoảng cách của các phần tử
  8. Tìm hiểu về Thuộc tính vị trí Position trong CSS
  9. Tìm hiểu các thuộc tính quy định vị trí Trôi nổi, Dàn hàng ngang sử dụng Float Left, Float Right trong CSS
  10. Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag), thuộc tính CSS Float left, right và kỹ thuật sử dụng điểm ngắt CSS class clear-fix
  11. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Header phong cách 1
  12. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Header phong cách 2
  13. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Header phong cách 3
  14. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Call for Action
  15. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Feature Product
  16. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Services
  17. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Our Team
  18. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Experience
  19. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Our Portfolio phong cách 1
  20. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Our Portfolio phong cách 2
  21. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Our Portfolio phong cách 3
  22. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Statistic
  23. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Testimonials
  24. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Pricing Tables
  25. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Get in touch phong cách 1
  26. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Get in touch phong cách 2
  27. Bài tập - Thiết kế bố cục trang web sử dụng thẻ DIV (DIV tag) - Footer
  28. Bộ lựa chọn đặc biệt theo trạng thái Pseudo Class và Pseudo Element trong CSS
  29. Bộ lựa chọn trong CSS (CSS Selector)
  30. Sử dụng CSS để làm nhà sáng tạo Nghệ thuật sắp xếp trình bày chữ Typography
  31. Hướng dẫn phân tích Bố cục (layout) Web bán hàng Thực phẩm Dinh dưỡng Organic
  32. Tư duy Thiết kế Khung cần có khi xây dựng giao diện Một Trang web
  33. Tìm hiểu toàn diện về thuộc tính trình diễn ảnh object-fit trong CSS
 6. Javascript căn bản 9
  1. Javascript là gì? Ứng dụng của Javascript
  2. Các cách sử dụng Javascript trong trang web
  3. Biến trong Javascript
  4. Hàm trong Javascript
  5. Lab 01 - tạo chương trình tính toán cơ bản
  6. Bài tập Ghép chuỗi String
  7. Kiểm tra Kiến thức JS
  8. Cấu trúc điều khiển sử dụng IF ELSE
  9. Cách lấy dữ liệu Người dùng từ Biểu mẫu (FORM)
 7. JQuery căn bản 10
  1. Giới thiệu JQuery và ứng dụng của JQuery trong thiết kế, lập trình web
  2. Cú pháp của JQUERY và cách sử dụng JQUERY trong trang web
  3. Tìm hiểu quy tắc vận hành của JQUERY
  4. Toàn tập về Bộ lựa chọn (selector)
  5. Bài tập Tạo trang tùy chỉnh Nội dung và Giao diện bằng JQUERY
  6. Bài tập Thực thi một hàm xử lý sau một khoảng thời gian bằng hàm setTimeout
  7. Bài tập Thực thi một hàm xử lý liên tục sau 1 khoảng thời gian bằng hàm setInterval
  8. Thu thập dữ liệu người dùng nhập trong FORM bằng JQUERY
  9. Tích hợp bộ công cụ Soạn thảo văn bản Trực quan WYSIWYG CKEDITOR
  10. Tích hợp công cụ chọn Ngày Tháng Date Picker
 8. Bootstrap là gì? JQuery là cái chi? 8
  1. Giới thiệu Bootstrap
  2. Cách sử dụng Bootstrap trong dự án của bạn
  3. Hệ thống Lưới (GRID) của Bootstrap
  4. Bài tập - Thiết kế Bố cục (layout) bằng Bootstrap
  5. Ràng buộc dữ liệu (validation) bằng Bootstrap
  6. Bài tập Tổng hợp - Thực hiện Trang web Landing Page giới thiệu Công ty
  7. Thiết kế trang web bố cục (layout) tùy biến theo từng thiết bị màn hình (Responsive)
  8. Tùy biến giao diện theo từng thiết bị màn hình (Responsive) bằng kỹ thuật CSS Media Query
 9. Làm Đồ án Web thực tế Trang bán hàng Nền Tảng phiên bản Bootstrap 14
  1. Lộ trình (Roadmap) Thực hiện Đồ án
  2. Khởi tạo thư mục dự án
  3. Phân tích Bố cục (layout)
  4. Xây dựng Trang chủ (index)
  5. Xây dựng Trang Giới thiệu (about)
  6. Xây dựng Trang Liên hệ (contact)
  7. Xây dựng Trang Danh sách Sản phẩm (products)
  8. Xây dựng Trang Chi tiết Sản phẩm (product_detail)
  9. Xây dựng Trang Giỏ hàng (cart)
  10. Xây dựng Trang Thanh toán (checkout)
  11. Xây dựng Trang Đăng nhập (login)
  12. Xây dựng Trang Đăng ký (register)
  13. Xây dựng Trang Tìm kiếm (search)
  14. Thưởng thức Kết quả (demo version)
 10. Kiểm tra
 11. Tài liệu tham khảo 4
  1. Kho sách, nguồn tài liệu tham khảo Lập trình web Frontend HTML CSS JS
  2. SourceCode tham khảo Lập trình web Frontend HTML CSS JS
  3. Các thể loại Menu trong Thiết kế Web
  4. Tổng hợp các công cụ tự sinh Giao diện HTML, CSS, JS tuyệt vời dành cho Nhà phát triển thiết kế Web
 12. VueJS 7
  1. VueJS là gì? Ứng dụng của VueJS trong phát triển web FrontEnd
  2. Tìm hiểu Kiến trúc Hệ thống Web MVVM - Model View ViewModel
  3. Component trong VueJS
  4. Kiểm tra ràng buộc dữ liệu (validation) bằng VueJS và Bootstrap đơn giản
  5. Kiểm tra ràng buộc dữ liệu (Validation) bằng VueJS và Bootstrap
  6. Bài tập - Sử dụng Bootstrap và VueJS để thiết kế Trang Tuyển dụng các Vị trí Việc làm Công nghệ
  7. Test
 13. UI/UX trong lập trình Web 2
  1. Tìm hiểu về khái niệm UI/UX trong thiết kế ứng dụng
  2. Quy trình Xây dựng, Thiết kế một trang Web
 14. CSS Flexbox 1
  1. Tạo cấu trúc Dòng x Cột trong CSS Flexbox
 15. Extras 2
  1. Bài tập xử lý lưu trữ dữ liệu với LocalStorage
  2. Tạo hiệu ứng chuyển động animation với tính năng motion-path CSS
 16. Video khóa học 1
  1. Video khóa học toàn tập

Bài học trước Bài học tiếp theo